PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s'especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments.

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ 

 

NOFC

Correspon al centre educatiu determinar l'estructura organitzativa pròpia d'acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu del centre. L'organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l'èxit educatiu.

Els centres educatius han d'elaborar les normes d'organització i funcionament (NOFC) d'acord amb el que estableixen el Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

ACTUALITZACIÓ NOFC

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El projecte de direcció correspon al període 2021-2025.

PdD 21-25

 

 PROJECTE LINGÜÍSTIC 

 

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

El Departament d'Educació planteja l'elaboració del Projecte de convivència com un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar els alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, i ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents:

  • valors i actituds,
  • resolució de conflictes i
  • el marc organitzatiu.

 PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

 CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.

Per tant, la carta ha de contribuir, entre altres, als objectius següents:

  • Compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l'entorn.
  • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
  • Facilitar a les famílies l'exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.
  • Corresponsabilitzar el centre i la família en l'èxit acadèmic, personal i social de l'alumnat i també en el compromís cívic dels infants i joves.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

CONVENIS 

L'escola té signats convenis amb diverses entitats de Mataró per la utilització dels seus espais.

CONVENI ÚS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 

PAGAMENTS CURS 23-24

Calendari de pagaments per al curs 2024-2025

 

PRESSUPOST 2024

PRESSUPOST 2024