Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, la supervisió del menjador i la resolució dels conflictes i supervisió de les sancions en matèria disciplinar dels alumnes

Composició:

 Directora del Centre que actua com a presidenta  Sra. Marina Riera
 Cap d’estudis  Sra. Carme Colomer
 Representants de mestres elegits pel Claustre

 Sr. Joan Lleonart
 Sra. Anna Masferrer
 Sra. Marta Sala

 Sr. Juanjo Duran
 Sra. Helena Sandoval
 Sra. Marta Armengol

 Representants sector pares dels alumnes  Sr. Cristina Illamola
 Sra. Anna Rovira
 Sr. Fèlix Jurado
 Sra. Estel Casals
 Sr. Marta Jumilla
 Representant del personal d’administracions i serveis  Sr. Jordi Subirats
 Representant de l’AMPA  Sr. Roger Tomico
 Representant de l’Ajuntament  Sra. Gemma Boix
 Secretària  Sra. Anna Blanch Coll