Què és el consell escolar?

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d'organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, la supervisió del menjador i la resolució dels conflictes i supervisió de les sancions en matèria disciplinar dels alumnes

Composició:

 Directora del Centre que actua com a presidenta Sra. Marina Riera
 Cap d’estudis Sr. Juanjo Duran
 Representants de mestres elegits pel Claustre

Sra. Marta Armengol
Sra. Alicia Galeano
Sra. Lídia Mulà
Sra. Laia Ribas
Sra. Jenni Guirao

 Representants sector pares dels alumnes Sra. Eulàlia Guanyabens 
Sra. Gisela Roldós
Sra. Meritxell Corbalan
Sr. Roger Tomico
 Representant del personal d’administracions i serveis Sr. Jordi Subirats
 Representant de l’AMPA Sr. Joan Masferrer
 Representant de l’Ajuntament Sra. Gemma Boix
 Secretària Sra. Sònia López